Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2018 tarihli ve 31623108 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-622.01
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No: 35
34425 Tophane/İstanbul

İlgi: 08.11.2017 tarihli ve 2017/5313-EA sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ihracat beyannamelerinin geciktirilmeksizin kapatılmasını öngören 2013/30 sayılı Genelgemizden bahisle, ihracat gümrük idaresinden Tl, T2 ve TIR karnesiyle transit rejimi altında çıkış gümrük idaresine sevk edilen ve fiili ihracatı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin ihracat beyannamelerinin kapanmalarında yaşanan gecikmelerin yükümlülerin mağduriyetine neden olduğu belirtilerek, fiili ihracatı gerçekleşen ihracat eşyasına ilişkin kapatma işlemlerinin, hem ihracat işlemlerinin yapıldığı son gümrük idaresine hem de Tl, T2 ve TIR karnelerinde kayıtlı diğer gümrük idarelerine bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak bildirilmesinin mezkur sorunu çözeceği ifade edilmektedir.

Mevcut uygulamada ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın TIR Karnesi kapsamında taşınması esnasında taşıyıcı firma yetkilisi veya sürücü tarafından TIR Karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda BİLGE Sistemi Özet Beyan Modülü’nden TIR İhracat (TIRİHR) özet beyanı düzenlenerek bu özet beyanın ihracat beyannamesi ilişkilendirmesi yapılmaktadır. Çıkış gümrük idaresine sevk edilen ilgili TIR taşımasını gerçekleştiren TIR aracının çıkış gümrük idaresinde işlemleri tamamlanıp Kara Kapıları Taşıt Takip Programından saha çıkış kaydı gerçekleştiğinde ise iç gümrüklerde TIR karnesiyle ilişkilendirilen tüm özet beyanlar ve ihracat beyannameleri otomatik olarak kapanmaktadır. Bu itibarla, taşıyıcı firma yetkilisi veya sürücü tarafından oluşturulan TIR
ihracat özet beyanlarında ilgilisince söz konusu özet beyanlarla ihracat beyannamelerinin doğru ilişkilendirilmesi durumunda TIR Karnesi kapsamında fiili ihracatı gerçekleşmiş eşya için kapatma işlemleri mezkur dilekçede talep edildiği şekilde otomatik gerçekleşmektedir.

Keza, ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın NCTS kapsamında taşınmasında transit beyanı verilirken ihracat beyannamesi ilişkilendirmesi yapılmakta; çıkış gümrük idaresine sevkedilen ilgili aracın çıkış gümrük idaresinde işlemleri tamamlanıp Kara Kapılan Taşıt Takip Programından saha çıkış kaydı gerçekleştiğinde ise iç gümrüklerde transit beyannamesi ile ilişkilendirilen tüm ihracat beyannameleri otomatik olarak kapanmaktadır. Bu noktada yaşanabilmekte olan tek aksaklığın, birden fazla transit refakat belgesi ile çıkış yapmak üzere kara hudut kapısına gelen aracın sürücüsü tarafından araç kapsamı tüm transit refakat belgelerinin çıkış gümrüğüne sunulmaması ve buna bağlı olarak ihracat beyanının kapanmaması şeklindeki yükümlü kaynaklı arızi durumlardan kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
e-imzalıdır

Fehmi ÇAKAR
Bakan a.
Daire Başkanı